STADGAR och ORDNINGSREGLER

Stadgar för kolonilottsföreningen Smultronstället i Mossarp.

NAMN & ÄNDAMÅL

§ 1 Föreningens namn är: Kolonilottsföreningen Smultronstället.

§ 2 Föreningen har till ändamål

- att av Gislaveds kommun arrendera ca 1,5 ha mark utgörande del av Henja 4:8

- att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem brukas

som odlingslotter.

- att främja medlemmarnas intresse som koloniodlare och upprätthålla god ordning inom koloniområdet

- att ansvara för skötsel och underhåll av gemensamma anläggningar och tillgångar

- samt att stärka samhörighetskänslan mellan föreningens medlemmar

MEDLEMMAR

§ 3 För att bli medlem i föreningen måste man vara myndig och bosatt i Gislaveds kommun.

§ 4 Medlem som slutar att vårda sin lott anses ha utträtt ur föreningen, om

inte styrelsen medger att han står kvar.

§ 5 Styrelsen får utesluta medlem ur föreningen

- om medlemmen inte betalar fastställda avgifter inom bestämd tid

- om medlemmen flyttar från Gislaveds kommun

- om medlemmen bryter mot de bestämmelser som finns med i arrendekontraktet mellan

Gislaveds kommun och föreningen.

- om medlemmen inte i övrigt följer dessa stadgar eller överenskomna ordningsföreskrifter.

Föreligger anledning till en medlems uteslutning ur föreningen skall han varnas av styrelsen.

Om ingen förbättring sker inom 14 dagar kan styrelsen utesluta medlemmen.

Utesluten medlem har inte rätt att återfå till föreningen inbetalda avgifter och äger

inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 6 Har medlem uteslutits eller på egen begäran utträtt ur föreningen får styrelsen säga

upp avtalet om nyttjanderätt.

ORDNINGSREGLER AVGIFTER

§1. Inträdesavgift betalas vid inträde i kolonilottsföreningen.

§2. Årsavgift betalas senast den 31 mars varje år.Den som inte betalar i tid ålägges betala 100 kr. extra varje påbörjad månad som betalning ej skett. Arbetet på kolonilotten får ej påbörjas förrän avgifterna är betalda.

§3. Inbetalda avgifter betalas ej tillbaks vid utträde ur föreningen.

ANVÄNDNING

§4. Lotten får endast användas till odling för husbehov, ej för kommersiell odling.

BYGGNADER

§5.På odlingslott om minst 100 kvm får en 1-2 stugor uppföras med en sammanlagd yta av högst 10 kvm.

Skärmtak och permanenta uteplatser räknas som byggnad och ingår i ytan på 10 kvm. Dessutom får ett växthus uppföras på högst 10 kvm. Ingen byggnad får vara mer än 3 m hög.

§6.Endast träfasad på byggnader är tillåtet.

§7.Inga eldstäderfår anordnas i stugor bodar eller växthus.

§8.Avståndet mellan lottgränsen och byggnaden måste vara minst 1 meter.

§9.Staket får sättas upp och häckar planteras runt den egna lotten i samförstånd med grannarna. Maximal höjd: 1,20 m.

BEVATTNING

§10. Vattnet får endast användas till bevattning av odlingarna på lotten.

§11. Bevattning med slang eller spridare är inte tillåtet. Slang får endast användas till påfyllning av vattentunnor på den egna lotten.

§12. Brott mot bevattningsreglerna debiteras med 500 kr.

GRILLNING

§13. Grillning på odlingslotterna får endast ske med vanlig trädgårdsgrill. Grillning i större omfattning får ske på särskild anvisad plats.Styrelsen skall då kontaktas.

§14. Var och en ansvarar för eventuella skador som kan uppstå vid grillning eller annan aktivitet.

AVFALL

§15. Innehavaren av Nyttjanderätten måste hålla god ordning på sin lott och själv se till att ev. avfall kommer till soptipp eller återvinningsstation.

§16. Var och en sköter sin egen kompost på den egna lotten.

§17. Eldning av avfall är absolut förbjudet av såväl säkerhets- som trivsel och Miljöskäl.

ÖVRIGA ORDNINGSREGLER

§18. Djurhållning accepteras inte. Sällskapsdjur såsom huskatt och tamhund får tas med till den egna lotten förutsatt att djuret hålls kopplat där.

§19. Bilkörning inom området får ske endast för av- och pålastning. Vid dåligt väglag på koloniområdet får bil ej köras in. Parkering får endast ske på anvisad plats.

§20. Samtal och musik får ej störa grannarna.

§21. Medlem är skyldig att medverka vid skötsel av föreningens gemensamma ytor och anläggningar. Årsmöte beslutar och fastställer bötes storlek för den medlem som väljer att inte delta i detta arbete.Styrelse är skyldig att följa årsmötes beslut.

§22. Innehavaren kan ej överlåta nyttjanderätten till annan person.

§23. När innehavaren vill upphöra med odlingsverksamheten måste han/hon låta styrelsen veta detta i god tid, så snart odlingssäsongen är över. Om ingen efterträdare finns måste innehavaren ta bort ev. byggnader samt ta ner staket och forsla bort allt byggmaterial från kolonin.

§23a. När det gäller avgift vid lämnande av lott utan att röja upp efter sig, fastställer mötet att en avgift på 3000 kr debiteras.(Årsmöte 20160206)

§24. Om föreningens arrendeavtal med Gislaveds Kommun upphör att gälla, upphör också nyttjanderättsavtalet vid samma tidpunkt.

§25. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsregler kan uteslutas ur föreningen och mister därmed nyttjanderätten till kolonilotten.

§26 Nyttjande rätt förnyas varje år automatiskt om inte annat ske. Förening har rätt att säga upp avtalet om en medlem inte sköter sig. Beslutet fattas på årsmöte.

TILLÄGG TILL ORDNINGSREGLER!

§ 6 A Byggnader

Färgval av stugor och staket måste godkännas av Styrelsen

Eftersom vi har fått direktiv om detta från kommunen!

§ 13 Grillning.

Grillkol, brasved och gasol får användas.

Om grillning sker med brasved, måste erforderlig

Släckutrustning finnas i närheten av grillplatsen.

Om brasved används vid grillning, får grillning ske

ej närmare än 2,5 m från byggnaden.

§ 13 B Rökning av kött!

Att inte alls tillåta rökning av alla slags kött på Kolonin.

Styrelsen kan ta de åtgärder som behövs för att stoppa detta.

Om medlemmar inte följer paragrafer och ordningsregler, ska de uteslutas ur föreningen!

§ 11 Om bevattning.

Kommun och styrelse har tillsammans kommit överrens om att

vattning med slang på koloniområdet är absolut förbjudet,

Styrelsen kan vidtaga åtgärder om så behövs för att

avstyra det hela genom uppsägning av den berörda, och .

att personen blir utesluten ur koloniföreningen

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

SMULTRONSTÄLLETS

KOLONILOTTSFÖRENING

Uppdaterat den 04-02-2017


 KOLONIFÖRENINGEN SMULTRONSTÄLLET Bankgironr: 252-6671 

 

Väder Anderstorp

 

Visa SMULTRONET på en större karta

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)